Περίληψη του έργου

“Η έννοια της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας μπορεί να οριστεί ευρέως ως η ικανότητα να μετατρέψουμε τις ιδέες σε δράση, οι οποίες  δημιουργούν αξία για κάποιον άλλο, διαφορετικό, από τον εαυτό τους. Στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα κοινωνικής ένταξης σε κάθε πολίτη η οποία είναι απαραίτητη  για την προσωπική του ολοκλήρωση ,ανάπτυξη και απασχόληση στην κοινωνία της γνώσης.” (Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας, 2016).

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, η έννοια της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις οποίες οι πολίτες χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχόληση σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, η οποία θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους τύπους και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία είναι βασικοί παράγοντες: οι πιθανότητες ενός ατόμου να λάβει καλής ποιότητας εκπαίδευση επιχειρηματικότητας εξαρτώνται κυρίως από τον ενθουσιασμό του διδακτικού προσωπικού και την ικανότητά του να εξασφαλίσει τους σωστούς πόρους.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας. Από αυτή την άποψη, με αυτό το έργο στοχεύουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που τελικά επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση επιχειρηματικότητας ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου απαιτείται η εκπαίδευση 32 μαθητών μέσω  μικτής κινητικότητας μαθητών και 115 εκπαιδευτικών σε 4 κοινές εκπαιδεύσεις προσωπικού που ενσωματώνονται με MOOCs σε συνεργασία με  4 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέσσερις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από την Ουγγαρία, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία σε διάστημα  24 μηνών.

Μακροπρόθεσμα, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η τόνωση καινοτόμων και επιχειρηματικών νοοτροπιών μεταξύ των μαθητών με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας  στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, ιδιαίτερα στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διασφάλιση ότι αντικατοπτρίζουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διασφάλιση ότι αντικατοπτρίζεται σωστά στο διδακτικό υλικό;
  • Πρόκειται  για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης που προωθεί την κοινωνική καινοτομία και τις δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας  στο πλαίσιο του σχολικού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ευρώπη.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Η αναγνώριση των μελλοντικών τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της απασχόλησης.
  • Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους αναπτυγμένους επιχειρηματικούς πόρους ως μέσο παροχής μιας νέας και καινοτόμου προσέγγισης για την προώθηση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων στα σχολεία.
  • Αναμένεται ότι οι πόροι που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, θα επεκτείνουν τόσο τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες κατάρτισης σε διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη ,όσο τις παραδοσιακές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης ώστε να συμπεριλάβουν νέες τεχνολογίες.

Το έργο αναμένεται να προσφέρει ευκαιρίες για την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ συναδέλφων από όλη την Ευρώπη μέσω της προτεινόμενης πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης, των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Bethlen Gábor Református Gimnázium
2 Szőnyi Street, 6800 Hódmezővásárhely, Ουγγαρία
Συντονιστής: Sára Bereczki Simonné
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sbereczkisara@gmail.com
Τηλέφωνο+36 62 242 965
Ιστός: https://www.bgrg.hu