Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo mesto je srednja šola s splošnim in klasičnim izobraževalnim programom, ki dijakom ponuja široko splošno izobrazbo. Kot gimnazija svoje dijake pripravljamo na splošno izobraževanje in nadaljnji študij na različnih fakultetah. Poučujemo matematiko, filozofijo, jezike, umetnost ter različne znanstvene in družboslovne predmete. Naša najmočnejša področja so matematika, kemija in jeziki. Kot šola smo v šolskem letu 2018-2019 uvedli neformalne metode poučevanja v tako imenovanih interdisciplinarnih tematskih sklopih (ITS). Poudarek teh tečajev je na timskem delu, problemskem učenju, učenju učenja, pristnem učenju, razvoju podjetniškega, digitalnega in

državljanske kompetence in projektno delo. ITS ni osredotočen na učitelja, temveč na učenca. Učitelj ne deluje kot predavatelj in podajalec znanja, temveč kot mentor in svetovalec. Ocenjujemo tudi ITS, vendar na povsem drugačen način. Uporabljamo formativno spremljanje, ne pa standardiziranih testov.

Poleg rednih predmetov Gimnazija Novo mesto ponuja različne izbirne predmete, kot so kemijsko raziskovanje, botanika, astronomija, fizikalni varno, bralni klub, debatni klub, robotika, okoljevarstvo in podjetniške dejavnosti. Dijaki, vključeni v te obšolske dejavnosti, se redno udeležujejo lokalnih, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanj, kjer vedno dosegajo najvišja mesta.

Udeležujemo se tudi izobraževanj učiteljev in mentorjev. Skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva in Regionalnim razvojnim centrom Novo mesto smo organizirali pedagoške vikende za podjetništvo in podjetniške delavnice, kjer smo informirali druge učitelje ter skozi neformalno prenašali znanja in kompetence s področja podjetništva. učenje. Pomagali smo tudi pri njihovem usposabljanju za problemsko učenje, projektno delo. Usposobili smo jih tudi za formativno spremljanje in uvajanje obrnjene učilnice.

Poslanstvo in vizija

Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol v Sloveniji bogato tradicijo splošnega izobraževanja in pripravlja srednješolce za nadaljnji študij. Gimnazijski program splošne in športne smeri ter program klasične gimnazije, ki ga izvaja Gimnazija Novo mesto, sta namenjena vsem, ki želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, opraviti maturo in nadaljevati šolanje na želeni višji šoli. Skrb za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in napredek vsakega posameznika, spremljanje novosti in posodabljanje programov, pestra ponudba obšolskih dejavnosti, kjer učenci pridobivajo znanja preko neformalnih oblik učenja, ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost. vseh študentov. Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih šola gradi ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku ponuja možnosti za celovit osebni razvoj.

Gimnazijo Novo mesto trenutno obiskuje približno 630 dijakov, v njih je zaposlenih okoli 80 delavcev.

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto, Slovenia
Contact person: Polonca Centa
E-mail: polonca.centa@gimnm.org
Telephone
:+386 7 371 8516
Web: https://www.gimnm.org